THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 31 | 321 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
27-09-2020 46 | 546 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG 3C: 546
26-09-2020 69 | 069 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG 3C: 069
25-09-2020 18 | 028 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRƯỢT
24-09-2020 82 | 072 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
23-09-2020 12 | 712 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2020 85 | 487 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2020 57 | 747 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
20-09-2020 42 | 043 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRƯỢT
19-09-2020 14 | 003 TRÚNG LÔ: 14 | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 290 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG 3C: 290
17-09-2020 70 | 171 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
16-09-2020 82 | 583 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-09-2020 30 | 030 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 030
14-09-2020 89 | 489 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG 3C: 489
13-09-2020 63 | 463 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG 3C: 463